Homepage > Irvine Police Department > Geographic Areas > Univeristy - VietnameseE-mail storyPrint friendly format
Geographic Area - University

KHU VỰC “UNIVERSITY”

Ngày 24 Tháng 3 Năm 2003, Sỏ Cảnh Sát Thành Phố Irvine đã tiến hành việc phân chia khu ̣vực để bảo vệ an ninh và duy trì trật tự.

Thành Phố Irvine sẻ đựơc chia ra thành 3 khu vực, mổi khu vự̣c sẽ do một ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣sĩ quan chỉ huy (Commander) riêng vớ̉i cảnh sát tuần tra (Patrol Officers), cảnh sát giao thông (Traffic Officers), cảnh sát điều tra (Detectives), điều tra dân sự (Civilian Investigators), giao thông dân sự (Civilian Traffic Officers), cảnh sát trường học (School Resource Officers) và viên chức ngăn ngừa hành động phi pháp (Crime Prevention Officers). Riêng khu vực University sẽ có 32 nhân viên cảnh sát và 5 nhân viên dân sự̣ làm việc thường xuyên.

Chủ yếu của chúng tôi trong khu vực University là thi hành nhiệm vụ một cách tuyệt đối công bằng với tiêu chuẩn đạo đức. Nhiệm vụ của chúng tôi : phối hợp với cộng đồng để giử an ninh và trật tự với sự công bằng và phục vụ cộng đồng thật tốt.

Các tiêu chuẩn sau đây sẽ được chúng tôi thi hành:

Tính Chính Trực (Integrity) – Biết phải, trái và sẵn sàng làm đúng theo lẽ phải.

Phục Vụ Cộng Đồng Thật Tốt (Quality Service) Cung cấp với mức độ cao nhất.

Trách Nhiệm (Accountability) – Hoàn toàn chịu trách nhiệm với công việc chúng tôi làm.

Tôn Trọng̣(Respect) – Danh dự cá nhân, quan tâm và lịch sự với tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ thương tôn pháp luật và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Sự đòi hỏi đối với nhân viên trong khu vực University là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người, những vấn đề trở ngại và khó khăn phải được đem ra giải quyết thỏa đáng và đúng theo luâṭ pháp.

Sở Cảnh Sát Irvine hy vọng sẽ thành công với sự đóng góp của các Departments khác trong thành phố Irvine. Những đội này (Neighborhood Enhancement Teams) sẽ đem tất cả khả năng của mình để giải quyết những khó khăn và giúp chúng tôi bảo vệ an ninh và trật tự trong khu vực University.

Nhưng quan trọng hơn sự kết hiệp giửa sở Cảnh Sát Irvine và các Departments khác là cơ hội phối hợp với cộng đồng của thành phố này để giải quyết những khó khăn và bảo tồn cách đời sống cũng như hoạt động mà thành phố Irvine đã có từ lâu.